Cosly.com

Vragen


Zie ook: Franchisenemers | Franchisegevers

U vindt hier een selectie vragen en antwoorden over franchising in het algemeen. U kunt ook een keuze maken uit de opties hierboven voor vragen betreffende franchisenemers of franchisegevers.

Algemeen

Kunt u mij informatie verstrekken voor mijn afstudeerstage over Franchising?
Hoe verloopt de lidmaatschapsprocedure?
Wat is een Franchiseraad?


Algemeen


Kunt u mij informatie verstrekken voor mijn afstudeerstage over Franchising?

Goed om te horen dat u zich wilt verdiepen in het onderwerp franchise.

Wij hebben naast de website ook diverse boeken en folders over franchising.

1. Brochures:
Nederlandse Franchise Vereniging
Europese Erecode inzake Franchising
Franchisenemer worden

2. De Praktijkgids Franchising:
Deze gids belicht vanuit verschillende kanten het opstarten van een franchiseonderneming. Ook leveren wij er een model franchisecontract bij op Cd-rom. Hierin kunt u zien wat er zoal in een franchisecontract geregeld moet zijn. Deze gids kost  €100,- inclusief de Cd-rom.  U kunt het boek bestellen via de website (over franchising/literatuur)

3. De lidmaatschapscriteria.Hierin kunt u zien dat er voorwaarden zijn voor toetreding tot de NFV.

4. Contact per e-mail en telefoon: U kunt ons bereiken via franchise@nfv.nl en op 035-6242300

Naar boven

Hoe verloopt de lidmaatschapsprocedure?

De lidmaatschapsprocedure is verdeeld in een aantal stadia. Hierbij een toelichting per stadium:

1. Aanvrager
Alle aanvragers worden vermeld in het informatiebulletin dat met regelmaat naar alle leden wordt gestuurd per e-mail.  Leden hebben dan 14 dagen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. 
Aan de kandidaat-leden wordt een entreebijdrage gevraagd van € 750,-  exclusief BTW als tegemoetkoming in de administratieve en juridische kosten (o.a. toetsing van de franchiseovereenkomst). Na ontvangst van deze entreebijdrage wordt de lidmaatschapsprocedure in gang gezet.

2. Aspirant lid
De procedure tot Erkend lidmaatschap neemt enige tijd in beslag. In de tussenliggende periode wordt uw aanvraag, indien de Ledencommissie positief beslist, gehonoreerd met het aspirant-lidmaatschap. Als aspirant-lid maakt u gebruik van alle NFV-faciliteiten met uitzondering van het stemrecht tijdens ledenvergaderingen en gebruik van het NFV-logo.

3. Erkend lid
Aan het  Erkend lidmaatschap worden  voorwaarden gesteld. Zo dient u gedurende tenminste twee jaar uw zakelijk concept in tenminste één testzaak in Nederland te hebben toegepast (of doen toepassen), moet uw netwerk uit tenminste twee franchisenemers bestaan en dient er naar het oordeel van het bestuur van onze vereniging een redelijke mate van zekerheid te bestaan ten aanzien van de continuïteit van uw organisatie. Ook dient u de Europese Erecode inzake Franchising te onderschrijven, hetgeen (mede) uit de inhoud van uw franchiseovereenkomst moet blijken.

4. Gecertificeerd lidmaatschap
Formules die 10 jaar of meer als franchiseformule actief zijn en al 5 jaar lid zijn van de NFV kunnen in aanmerking komen voor het Gecertificeerd lidmaatschap. Hiervan is sprake indien aan een aantal extra voorwaarden is voldaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat. 
 

Naar boven

Wat is een Franchiseraad?
De Franchiseraad

De franchiseraad is een overlegorgaan binnen een franchiseorganisatie, waarin zowel franchisegever als franchisenemers die door de franchisenemers zijn aangewezen of verkozen, zijn vertegenwoordigd. Goede communicatie tussen franchisegever en franchisenemers bevordert immers de samenwerking en de onderlinge verstandhouding. Overleg met franchisenemers is van groot belang voor franchisegever om zijn formule te verbeteren, kennis te nemen van ervaringen van franchisenemers uit de praktijk en om draagvlak te creëren voor voorgenomen wijzigingen binnen de formule. In de praktijk vindt deze communicatie veelal plaats door middel van een franchiseraad.
De franchiseraad adviseert franchisegever over een aantal zaken die in het belang zijn van de gehele franchiseorganisatie zoals marketing, promotie, productvernieuwingen e.d..

Er bestaat geen wettelijke verplichting om een franchiseraad op te richten, informeel overleg met alle franchisenemers tezamen kan ook, maar veelal hebben de meeste goed georganiseerde franchiseorganisaties wel een franchiseraad. Veelal wordt een dergelijke Raad ingesteld wanneer er tien of meer franchisenemers zijn maar dit kan per formule variëren.

Gemiddeld vindt drie tot vier keer per jaar overleg plaats. De wijze waarop is veelal vastgelegd in een reglement dat in beginsel wordt opgesteld door de franchisegever.

De NFV heeft een model reglement van de Franchiseraad opgesteld.
In dat reglement wordt onder meer de wijze waarop de franchiseraad functioneert, de bevoegdheden van de franchiseraad en de onderwerpen waarover geadviseerd kan worden en de verslaglegging geregeld. Binnen een franchiseraad kunnen overigens ook commissies worden ingesteld die bepaalde (mede)beleidsbepalende zaken vooraf kunnen onderzoeken of bespreken, zoals een - inkoop, produkt- en assortimentscommissie, of een reclame- en promotiecommissie.

Een franchiseraad heeft doorgaans een adviesbevoegdheid en geen beslissingsbevoegdheid. Afhankelijk van de aard van de samenwerking binnen een franchiseovereenkomst kan een besluit van de franchiseraad evenwel bindend zijn voor zowel franchisenemers als franchisegever.

Naar boven
Komt uw vraag niet voor in de vraagbaak? Via onderstaand formulier kunt u ons een vraag stellen. Wij zullen u  zo spoedig mogelijk antwoord geven.

Verstuur

Cosly.com