Cosly.com

Eerste Kamer stemt ook in met Wet franchise

30 Juni 2020


Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet franchise, is de wet een feit. Hoogstwaarschijnlijk zal deze per 1 januari 2021 inwerking gaan treden.

De laatste fase is dat de Wet franchise naar de Koning wordt verstuurd voor ondertekening en daarna tekent de minister en de Minister van Justitie voor afkondiging in het staatsblad. Dan is het volledige wetgevingsproces afgerond en zal de wet volgend jaar in werking gaan treden.

De NFV heeft een constructieve rol gespeeld om te zorgen dat er een evenwichtige en in de praktijk werkbare Wet franchise tot stand zou komen. Door onze inbreng is de wet beter toe te passen en is een beperkt aantal elementen die innovatie tegenhouden aangepast. Vooral de precontractuele informatieverplichting is een goede zaak en ook het gegeven dat er afspraken gemaakt moeten worden over (de toerekening van) goodwill en het non-concurrentiebeding heeft onze steun. De motie die ook is aangenomen met als onderdeel ‘periodiek overlegorgaan’ tussen franchisegevers- en franchisenemerscollectieven, juicht de NFV toe.

NFV staat positief kritisch tegenover het wetsvoorstel en vindt de wet op een aantal punten moeilijk uitvoerbaar. Door de vele open normen in combinatie met het dwingendrechtelijke karakter vraagt dit veel van franchisenemers en franchisegevers en hun manier van samenwerken. De Wet franchise gaat gelden voor ruim 900 franchiseformules, verdeeld over verschillende sectoren, die met elkaar een omzet van ruim 38 miljard euro per jaar realiseren.

NFV ondersteunt haar leden, in samenwerking met geassocieerde leden, met alle mogelijke kennis en inzichten om contracten in lijn met de nieuwe Wet franchise te brengen. Samen staan we tenslotte sterker! 

Meer informatie? Neem contact met ons op. 

« Terug naar het overzicht

Overig Nieuws

Cosly.com