Cosly.com

Juridisch


Welke juridische regels zijn op de franchiserelatie van toepassing?
In Nederland kennen we tot nu toe geen specifieke wet die franchiseverhoudingen regelt. Naast het algemene verbintenissen- en ondernemingsrecht, het huurrecht (koppeling van het huurrecht aan het franchisecontract) en het Mededingingsrecht is de praktijk gebonden aan de regels van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht onder meer op het gebied van prijsafspraken, gebiedsbescherming, non-concurrentiebedingen en exclusieve afnameverplichtingen.
Daarnaast biedt de rechtspraak enige houvast als referentiekader bij het oplossen van eventuele geschillen. In samenwerking met de Europese Commissie is in 1972 door de Europese Franchise Federatie de Europese Erecode inzake Franchising opgesteld. In ieder geval zijn de leden van de NFV maar naar alle waarschijnlijkheid ook alle andere in Nederland actieve franchiseformules aan de ze erecode gebonden.

De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer(s) en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. Kortom: t.a.v. de regelgeving op franchisegebied kunnen we best wel spreken van een ingewikkelde situatie.

Wij adviseren u dan ook voor het opstellen van franchisecontracten advies in te winnen bij een advocaat of juridisch adviseur gespecialiseerd in het mededingingsrecht. Deze vindt u op deze site onder adviseurs

Jurisprudentie
Van groot belang voor de praktijk is interpretatie van de juridische regels door de rechters. Met hun uitspraken in geschillen tussen een franchisegever en een franchisenemer kunnen zij duidelijk maken hoe een wettelijke regel dient te worden verstaan. Er zijn in de loop van de laatste 40 jaar vele duizenden uitspraken gedaan door vele verschillende rechterlijke instanties. Dat kunnen in Nederland zijn Kantonrechters, Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad. Hoe hoger de instantie, des te belangrijker de uitspraak. De hoogste rechterlijke instantie in Europa is het Hof van Justitie. Dit Hof heeft in 1986 een zeer belangrijke uitspraak gedaan in het zogenaamde Pronuptia-arrest.

Het ging hier
a) over een 100%-afnameverplichting en
b) over de rol van knowhow.

Pronuptia
Contractuele bepalingen ter bescherming van de know-how en ter bewaring van de identiteit en reputatie worden niet geacht de mededinging te beperken. Geen mededingingsbeperking is derhalve de verplichting om (i.v.m. de bescherming van de know how enz! red.) voor de contractsduur en voor een redelijke periode daarna (doorgaans één jaar) geen concurrerende activiteiten in een door de franchisenemer bestreken gebied te voeren. Ook een verbod om de winkel te verkopen zonder toestemming van franchisegever is in dit verband geoorloofd.

Speciaal voor de leden verzamelt de NFV ook arresten, deze zijn in een speciale omgeving terug te lezen. Zowel in een korte versie als de gehele uitspraak is terug te vinden.

NB: ten aanzien van de inhoud van het bovenstaande kan door de NFV geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Cosly.com