Cosly.com

Juridisch


Inleiding
Franchising is de afgelopen jaren sterk gegroeid en in vele bedrijfstakken/sectoren te vinden. Behalve in de detailhandel is franchising sterk in opkomst in de horeca, zakelijke en persoonlijke dienstverlening, vervoer, logistiek en de zorg. 

Wat is franchising?
Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridische en economisch zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, die van de franchisegever en diens franchisenemer(s). De franchisegever geeft daarbij veelal voor langere periode aan zijn franchisenemers een bepaald zakelijk concept (formule) in gebruik, stelt hem knowhow te beschikking en ondersteunt en coacht hem voortdurend bij de exploitatie van de franchiseformule. Een efficiënte taakverdeling en uniforme uitstraling naar de markt is de basis. Een uitgebreide toelichting op wat franchise is, bezien in een breed spectrum, kunt u hier vinden.

Welke juridische regels zijn op de franchiserelatie van toepassing?
In Nederland kennen we geen specifieke wet die franchiseverhoudingen regelt. Naast het algemene verbintenissen- en ondernemingsrecht, het huurrecht (koppeling van het huurrecht aan het franchisecontract) en het Mededingingsrecht is de praktijk gebonden aan de regels van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht onder meer op het gebied van prijsafspraken, gebiedsbescherming, non-concurrentiebedingen en exclusieve afnameverplichtingen. Daarnaast biedt de rechtspraak enige houvast als referentiekader bij het oplossen van eventuele geschillen.
In samenwerking met de Europese Commissie is in 1972 door de Europese Franchise Federatie de Europese Erecode inzake Franchising opgesteld. In ieder geval zijn de leden van de NFV maar naar alle waarschijnlijkheid ook alle andere in Nederland actieve franchiseformules aan de ze erecode gebonden.

De Erecode is van toepassing in de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer(s) en biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen.
Kortom, t.a.v. de regelgeving op franchisegebied kunnen we best wel spreken van een ingewikkelde situatie.

Wij adviseren u dan ook voor het opstellen van franchisecontracten advies in te winnen bij een advocaat of juridisch adviseur gespecialiseerd in het mededingingsrecht. Deze vindt u op deze site onder adviseurs

Meer informatie voor NFV-leden
Op het alleen voor NFV-leden toegankelijk gedeelte wordt dieper ingegaan op:
  1. Mededingingswet
  2. Kartelverbod
  3. Boete
  4. Bagatelvrijstelling (kwantitatief en kwalitatief)
  5. EU Groepsvrijstelling verticale overeenkomsten
  6. Nederlandse groepsvrijstellingen
  7. De Minimis Bekendmaking
  8. Individuele vrijstelling
  9. Een aantal veel voorkomende mededingingsbeperkingen

Jurisprudentie
Van groot belang voor de praktijk is interpretatie van de juridische regels door de rechters. Met hun uitspraken in geschillen tussen een franchisegever en een franchisenemer kunnen zij duidelijk maken hoe een wettelijke regel dient te worden verstaan. Er zijn in de loop van de laatste 40 jaar vele duizenden uitspraken gedaan door vele verschillende rechterlijke instanties. Dat kunnen in Nederland zijn Kantonrechters, Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad. Hoe hoger de instantie, des te belangrijker de uitspraak. De hoogste rechterlijke instantie in Europa is het Hof van Justitie. Dit Hof heeft in 1986 een zeer belangrijke uitspraak gedaan in het zogenaamde Pronuptia-arrest.

Het ging hier
a) over een 100%-afnameverplichting en
b) over de rol van knowhow.

Pronuptia
Contractuele bepalingen ter bescherming van de know-how en ter bewaring van de identiteit en reputatie worden niet geacht de mededinging te beperken. Geen mededingingsbeperking is derhalve de verplichting om (i.v.m. de bescherming van de know how enz! red.) voor de contractsduur en voor een redelijke periode daarna (doorgaans één jaar) geen concurrerende activiteiten in een door de franchisenemer bestreken gebied te voeren. Ook een verbod om de winkel te verkopen zonder toestemming van franchisegever is in dit verband geoorloofd.

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, nr: 161/84, 28 januari 1986
Er is, zoals reeds opgemerkt, zeer veel jurisprudentie. Over van alles kan worden geprocedeerd. De prognose klopte niet, de begeleiding van de franchisegever stelde niets voor, toezeggingen worden niet nagekomen et cetera.
Op het alleen voor NFV-leden toegankelijk deel zijn vele arresten te lezen, zowel in een korte versie als de gehele uitspraak.

 

NB: ten aanzien van de inhoud van het bovenstaande kan door de NFV geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Cosly.com