Cosly.com

Geschillen


Doel en uitgangspunten
De NFV is dé belangenbehartiger voor franchisegevend Nederland. Onze hoofddoelstelling is het bevorderen van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling en groei van franchising in Nederland. Indien er geschillen (dreigen te) ontstaan, streeft de vereniging naar een zo doelmatig mogelijke oplossing. Het verdient aanbeveling geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers zoveel mogelijk in eigen huis op te vangen en af te handelen en indien mogelijk een gang naar de rechter te voorkomen. De mogelijkheden zijn:

Mediation
Met mediation wordt een professionele onpartijdige conflictbemiddelaar (mediator) ingeschakeld. Zij helpt partijen via onderhandelingen een oplossing te vinden in wederzijds belang. Voorwaarde is dat de behandeling op een objectieve en onafhankelijke wijze plaatsvindt.

De NFV heeft een aantal mediators in haar bestand die gespecialiseerd zijn in franchise, waaronder advocaten, accountants, consultants, fiscalisten en leden van de rechterlijke macht. Hoe gaat mediation bij de NFV in z'n werk? lees hier de procedure  

Bemiddeling
De NFV heeft een aantal deskundige personen in haar netwerk om in voorkomende gevallen als bemiddelaar op te treden. Indien gewenst wordt er door het bureau doorverwezen naar één van die bemiddelaars. Het bureau vervult hierin een administratieve functie in het kader van uitwisseling van relevante stukken, het bespreken van een locatie waar partijen bij elkaar komen, etc. De kosten bedragen EURO 650,-- ex BTW per partij.

Arbitrage
Geschillen voortkomend uit de franchiserelatie dienen bij voorkeur eerst te worden voorgelegd aan een mediator. Komt deze samen met de partijen niet tot een oplossing, dan kan arbitrage de volgende stap zijn. Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechter. Hierbij spreken bedrijven af om hun geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen. Zo'n commissie bestaat uit arbiters (scheidsrechters) uit hun bedrijfstak.

Cosly.com