Cosly.com

Geschillen


Doel en uitgangspunten
De Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) heeft als doel het waarborgen van de goede naam van franchising in Nederland en streeft naar harmonie tussen de deelnemers van een netwerk. Indien er geschillen (dreigen te) ontstaan, streeft de vereniging naar een zo doelmatig mogelijke oplossing. Voorts verdient het aanbeveling geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers zoveel mogelijk in eigen huis op te vangen en af te handelen. Dat voorkomt de altijd meer omslachtige weg naar de rechter.

Mediation
Een mogelijkheid daartoe biedt het inschakelen van een professionele onpartijdige conflictbemiddelaar die partijen helpt via onderhandelingen een oplossing te vinden in wederzijds belang. Deze conflictoplossingsmethode staat bekend als mediation ; de bemiddelaars als mediators.

Voorwaarde is dat de behandeling op een objectieve en onafhankelijke wijze plaatsvindt. De NFV heeft daartoe een eigen geschillenregeling in het leven geroepen waarop zowel leden van de NFV als niet-leden een beroep kunnen doen.

Bemiddeling
De NFV heeft een aantal terzake deskundige personen aangezocht om in voorkomende gevallen als bemiddelaar op te treden. Indien een klager zulks wenst zal hij door het secretariaat worden doorverwezen naar één van die bemiddelaars. Het secretariaat vervult hierin een administratieve functie in het kader van uitwisseling van relevante stukken, het bespreken van een locatie waar partijen bij elkaar komen, etc. De kosten bedragen EURO 650,-- ex BTW per partij.

De bemiddelaar zal na bestudering van de stukken en mogelijk na gesprekken met beide partijen, al dan niet om één tafel, trachten een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen. Indien een oplossing wordt gevonden, dan legt de bemiddelaar deze schriftelijk vast en bericht aan het secretariaat dat de bemiddeling geslaagd is. Is dat niet het geval, dan zal de bemiddelaar de partijen wijzen op andere mogelijkheden om hun conflict op te lossen. De voordelen zijn derhalve de korte looptijd, de relatief lage kosten en vooral het feit, dat er door het overleg-karakter geen 'verliezers' zijn.
 1. Wat is mediation
 2. Voorwaarden
 3. Uitgangspunten
 4. Wanneer en waarom kiest men voor mediation?
 5. Wie treden op als mediator?
 6. Procedure
 7. Arbitrage

Wat is mediation?
Mediation is een wijze van conflictoplossing tussen twee partijen buiten de rechter om , waarbij via bemiddeling door een professionele onafhankelijke derde, de mediator, partijen zelf naar een oplossing zoeken om hun geschil op te lossen op basis van hun wederzijdse belangen. Bij mediation zijn er dan ook geen "winnaars" en "verliezers". Voor iedere betrokkene is een belangrijke maatstaf dat de uiteindelijk te bereiken oplossing duurzaam moet zijn en dat deze zoveel mogelijk tegemoet moet komen aan datgene waar het partijen echt om gaat. Dit is van groot belang indien de partijen er belang aan hechten de relatie nadien voort te zetten. De uitkomst kan ook zijn dat de partijen uit elkaar gaan maar dan wel op een manier die beide partijen tevreden stelt.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarde voor mediation is dat partijen de wil hebben om er samen uit te komen. Voorts is van belang dat partijen die deelnemen aan de mediation ook beslissingen mogen nemen en derhalve beschikken over een volmacht.

Uitgangspunten:
 • partijen besluiten gezamenlijk tot mediation als mogelijke oplossingswijze van het conflict;
 • er bestaan geen strakke procesregels. De mediator stelt in overleg met partijen de procedure vast; partijen dienen wel voor het bereiken van een oplossing actief mee te werken;
 • partijen kunnen tussentijds uit het mediation proces stappen;
 • partijen kunnen niet worden gehouden aan uitspraken die tijdens de mediation worden gedaan of standpunten die daarbij worden ingenomen tenzij anders wordt overeengekomen;
 • de deelnemers verbinden zich vooraf tot vertrouwelijkheid en geheimhouding;
 • er is geen openbare zitting. Alleen de mediator en de partijen met eventueel hun vertegenwoordigers (advocaten, accountants e.d.) zijn aanwezig bij de bijeenkomst, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Ook komt er geen openbaar "vonnis" maar eventueel een vaststellingsovereenkomst waarvan de inhoud alleen bij de mediator en partijen bekend is. De mediator bericht de NFV slechts of er al dan niet een oplossing is gevonden;
 • de mediator is uiteraard onpartijdig en behartigt dus niet het belang van de NFV of van een franchisegever.

Wanneer en waarom kiest men voor mediation?
 • partijen willen na oplossing van het conflict hun relatie in goede sfeer voortzetten ;
 • partijen willen een snelle oplossing ; dit kan ook beëindiging van de relatie betekenen;
 • het (bijvoorbeeld) emotionele belang is groot, doch de verhouding mogelijke schade versus proceskosten maakt een formeel proces onaantrekkelijk;
 • partijen hebben behoefte aan een snelle en discrete wijze van conflictoplossing.

Wie treden op als mediator?
De NFV heeft een aantal mediators in haar bestand die gespecialiseerd zijn in franchising, waaronder advocaten, accountants, consultants, fiscalisten en leden van de rechterlijke macht.

Procedure
Hoe gaat mediation bij de NFV in z'n werk? lees hier de procedure

Arbitrage
Geschillen voortkomend uit de franchiserelatie dienen bij voorkeur eerst te worden voorgelegd aan een mediator. Komt deze samen met de partijen niet tot een oplossing, dan kan arbitrage de volgende stap zijn.

Het gaat hierbij om een arbitrage overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut , NAI te Rotterdam. Door partijen kan niet alleen worden gekozen uit de "gewone" lijst van arbiters, maar tevens uit die, voorkomend op de "sublijst franchise", samengesteld uit juristen met franchisedeskundigheid en ondernemers met gedegen praktijkervaring (franchisegevers, franchisenemers en consultants). Voordeel van selectie van arbiters uit de "sublijst franchise" is hun grotere kennis van de franchise-praktijk en het feit, dat de verschuldigde honoraria veelal lager zijn dan gebruikelijk.

Deze opzet past in het streven van de NFV om, als partijen er in onderling overleg niet in slagen een geschil te beslechten, een objectieve, betaalbare en terzake kundige conflictbemiddeling te bieden.

*) Europese Erecode inzake Franchising

Cosly.com