Cosly.com

Vragen


Zie ook: Franchisegevers | Franchising algemeen


Algemeen

Is er ook een vereniging van franchisenemers?
Is franchisegever X bekend bij uw vereniging?
Waarom zou een franchisegever lid moeten zijn van de NFV?
Waar kan ik op letten als ik franchisenemer wil worden
Gouden regels bij het vinden van een franchisegever
Wat doet een franchisenemersvereniging?

Financieel

Wat is de gemiddelde hoogte van de franchisefee?
Wat is het gebruikelijke bedrag van het entreegeld?
Wie kan mij financieren?

Algemeen


Is er ook een vereniging van franchisenemers?

De belangen van franchisnemers lopen enorm uiteen. De belangenbehartiging van franchisenemers wordt in vele gevallen binnen de organisaties zelf geregeld. Er wordt dan een "Raad voor franchisenemers" of "Panelraad" ingesteld als overlegorgaan tussen de franchisegever en de franchisenemers.

Naar boven

Is franchisegever X bekend bij uw vereniging?
Of een franchiseformule is aangesloten bij de NFV kunt u hier opzoeken
Als de betreffende franchisegever lid is van de Vereniging, dan is de franchiseovereenkomst door onze juridische afdeling getoetst aan de Europese Erecode inzake Franchising. Een van de voorwaarden voor het lidmaatschap is dat de gehanteerde overeenkomst niet strijdig mag zijn met deze Europese Erecode noch met de Nederlandse wetgeving.
Naar boven

Waarom zou een franchisegever lid moeten zijn van de NFV?
Het lidmaatschap van de Nederlandse Franchise Vereniging wordt algemeen erkend als een sterke aanbeveling, die de profilering van een bedrijf als "goed georganiseerde, bonafide en succesvolle franchiseorganisatie" beslist ondersteunt.

Overigens kan het interessant zijn om te vragen waarom een franchisegever geen lid is van de NFV - het antwoord kan u misschien meer zeggen over het bedrijf.
Naar boven

Waar kan ik op letten als ik franchisenemer wil worden

Om een goede weloverwogen beslissing te nemen is het aan te raden een goed beeld te hebben van de volgende onderwerpen:

 • De franchisegever
 • De franchiseformule
 • Bestaande franchisenemers
 • De ondersteuning door de franchisegever
 • Over uzelf

De genoemde onderdelen worden uitgewerkt in de folder franchisenemer worden die u hier kunt downloaden
 

Naar boven

Gouden regels bij het vinden van een franchisegever

Bij het vinden van een franchisegever kunnen de volgende goed- en niet-goed regels worden gehanteerd
 

GOED:

 • Praat met de franchisegever, leer de belangrijkste mensen binnen het bedrijf kennen.
 • Overleg met iedereen van wie u redelijkerwijs hulp kunt verwachten.
 • Stel alle vragen die u maar bedenkt. Geen enkele vraag is onbelangrijk.
 • Vergelijk andere franchiseorganisaties in dezelfde branche.
 • Ken uzelf zodat u zeker weet dat u kunt wat er van u verwacht wordt.
 • Lees en begrijp de voorovereenkomst en zorg dat u alle contractvoorwaarden kent.
 • Ken de geschiedenis en de ervaring van de franchisemanagers.
 • Praat met zoveel mogelijk franchisenemers.
 • Research, research, research. Hoe meer u weet, hoe beter uw besluit zal zijn. Bedenk dat u de enige bent die kan bepalen of een specifieke franchiseonderneming voor u geschikt is

NIET GOED

 • Haast. Neem de tijd voor onderzoek, gesprekken en vergelijkingen, anders neemt u mogelijk een verkeerde beslissing.
 • Teveel financiële hooi op uw vork nemen. Ga uit van een hoger kos¬tenplaatje dan u in eerste instantie aannam.
 • Bezuinigen op adviezen van consultants. U zult hierdoor kritieke informatie mislopen.
 • Alles van iedereen aannemen. Het is uw eigen risico en uw eigen aangelegenheid.
 • Een compromis accepteren: zorg dat u de zaak krijgt die u wilt en neem niet de eerste die u kunt krijgen.

Meer informatie kunt u nalezen in de folder "franchinemer worden" die u hier kunt downloaden

 

Naar boven

Wat doet een franchisenemersvereniging?
De Franchisenemersvereniging

In de praktijk komt het voor dat de franchisenemers van een franchiseorganisatie onderling een franchisenemersvereniging oprichten. Soms naast of in plaats van een franchiseraad. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden te weten de aangesloten franchisenemers, richting de franchisegever.

Een vereniging is een rechtspersoon (in tegenstelling tot een franchiseraad) en wordt in het algemeen opgericht bij de notaris die hiervan een akte op maakt. Dit is niet noodzakelijk, maar zonder notaris heeft de vereniging beperkte rechtsbevoegdheid.
Een franchisenemersvereniging die bij de notaris is opgericht heeft statuten waarin ten minste de naam en zetel van de vereniging, het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden en de wijze van bijeenroepen van de algemene leden vergadering (ALV) zijn opgenomen. Daarnaast o.m. de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurders, einde van het lidmaatschap en de wijze waarop besluiten kunnen worden genomen.

De vereniging vergadert meestal één of meerdere keren per jaar. Het bestuur geeft leiding en vertegenwoordigt de vereniging in het maatschappelijk verkeer.
Het bestuur van de franchisenemersvereniging wordt uit de leden benoemd. Het functioneert als overlegorgaan met de franchisegever. Daarnaast heeft het bestuur  veelal een adviserende rol ten aan zien van alle onderwerpen die met de uitvoering en naleving van de franchiseovereenkomst verband houden. Het bestuur brengt vervolgens verslag uit aan de franchisenemers over de gang van zaken en de resultaten van het overleg met franchisegever.
Alle leden hebben in principe een stemrecht in de ALV. Voor sommige besluiten (meestal ingrijpend van aard) is een quorum (d.w.z. minimum aantal aanwezige leden) vereist en/of een gekwalificeerde meerderheid (bijvoorbeeld : 2/3e van de aanwezige leden moeten voor stemmen om een besluit aan te kunnen nemen).
De vraag wordt nogal eens gesteld in hoeverre adviezen van een franchiseraad en/of besluiten van de franchisenemersvereniging bindend zijn voor alle franchisenemers. Dit is in principe  alleen het geval indien dit expliciet is overeengekomen in de franchiseovereenkomst. Deelname aan bijvoorbeeld een marketing- en reclamecampagne is veelal vastgelegd bijvoorbeeld in het handboek. Maar wanneer hieromtrent niets is geregeld, betekent dit niet dat de franchisenemer niet gehouden is mee te werken aan bijvoorbeeld deze acties. Een franchisenemer wordt geacht tenminste in zekere mate mee te werken aan het hem ter beschikking gestelde franchisesysteem. Een dergelijke algemene bepaling is ook vrijwel altijd opgenomen in de franchiseovereenkomst.
De regels die gelden voor een vereniging zijn wettelijk vastgelegd en nogal ingewikkeld. De NFV heeft een model statuten voor een vereniging van franchisenemers opgesteld maar adviseert deskundig advies hierover in te winnen.
Naar boven


Financieel


Wat is de gemiddelde hoogte van de franchisefee?
Dit is sterk afhankelijk van hetgeen de franchisegever aan diensten en organisatie biedt als ook van de branche waarin hij opereert. Daarnaast is van groot belang welke bruto winstmarge de franchisenemer mag verwachten. Uit een exploitatiebegroting die veelal door de franchisegever wordt verstrekt, moet blijken of - na aftrek van alle kosten - voldoende resteert om de franchisefee te betalen en de franchisenemer van een redelijk inkomen te voorzien, waarbij "redelijk" natuurlijk een subjectief begrip is dat met eigen verwachtingen en normen samenhangt.
Naar boven

Wat is het gebruikelijke bedrag van het entreegeld?
Het is onmogelijk hiervoor een bedrag aan te geven. Het hangt nauw samen met wat de franchisegever biedt aan ondersteuning en omzetkansen gezien de naamsbekendheid van de formule.
Naar boven

Wie kan mij financieren?
Voor adviezen omtrent financiering kunt u uw eigen bank benaderen. De ABN AMRO, ING  en de Rabobank hebben allen specialisten in dienst die voor veel franchiseformules financieringsarrangementen hebben.

Naar boven


Staat uw vraag er niet bij? Stel hem ons via onderstaand formulier.

Verstuur

Cosly.com