Cosly.com

Begrippenlijst


Afnameverplichting
De verplichting voor de franchisenemer om bepaalde goederen van de franchisegever af te nemen. Gebruikelijk is een afnameverplichting van 80%, doch 100% is onder bepaalde voorwaarden ook toegestaan

Arbitrage
Het oplossen van een geschil met gebruikmaking van arbiters

Automatisering
Heeft doorgaans betrekking op door de franchisegever voorgeschreven software en/of hardware

Begeleiding
Hulp door franchisegever bij de start en vervolgens bij de gewone bedrijfsvoering van een franchisenemer

Benchmarking
Vergelijking met de bedrijven van de collega-franchisenemers binnen dezelfde formule

Concessie
Lijkt op het verlenen van een licentie, echter bij een concessie is altijd de overheid betrokken

Conflictbemiddeling
Indien er geschillen (dreigen te) ontstaan, streeft de NFV naar een zo doelmatig mogelijke oplossing, namelijk om geschillen tussen franchisegevers en franchisenemers zoveel mogelijk in eigen huis op te lossen. Dat voorkomt de altijd meer omslachtige weg naar de rechter

Contract
De schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst tussen partijen

Contracttoetsing
Het toetsen door de NFV van een contract aan de tekst van de Europese Erecode inzake Franchising, de wet en de redelijkheid en billijkheid

Distributie, selectieve
Verticale vorm van distributie van goederen, vaak luxe-artikelen of technisch hoogwaardige producten. Doorgaans worden hoge eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid en/of inrichting van de distributeur resp. het verkooppunt gesteld

Entreegeld
Het bedrag dat betaald moet worden door een franchisenemer aan een franchisegever bij de start van de samenwerking. De rechtvaardiging wordt doorgaans gevonden in het feit dat de franchisenemer in een uitgetest concept stapt

Europese Erecode
Een praktisch samenstel van noodzakelijke voorwaarden van fair gedrag voor de bij franchising betrokkenen in Europa, met als doel het bevorderen van gezonde en evenwichtige franchise.

Exclusief verzorgingsgebied
Duidelijk omschreven gebied waarbinnen een franchisenemer van de franchisegever het exclusieve recht heeft gekregen om bij uitsluiting van de overige collega-franchisenemers en de franchisegever de formule te exploiteren

Exploitatiemodel
Aanname van allerlei kerngetallen, op basis waarvan een exploitatiemodel wordt opgesteld. Dit model geeft een indicatie over de winstmogelijkheden over een bepaalde periode van 3-5 jaar

Formule, franchiseformule
Hiermee wordt gedoeld op een door de franchisegever ontwikkeld systeem voor de distributie van goederen en/of diensten

Franchisefee
Het bedrag dat een franchisenemer aan een franchisegever per jaar moet betalen voor het deelnemen in de formule. Het kan gaan om een vast bedrag (per maand, kwartaal) dan wel om een percentage van de omzet

Franchisegever
De zelfstandige ondernemer die over de formule beschikt en deze laat exploiteren door franchisenemers

Franchisenemer
De zelfstandige ondernemer die op basis van een franchiseovereenkomst als zelfstandige ondernemer deelneemt aan een formule

Franchisenemersvereniging
Een vereniging waarvan de franchisenemers van een bepaalde formule lid zijn. Taak van de vereniging is het behartigen van de belangen van de leden-franchisenemers in hun relatie tot de franchisegever

Franchiseovereenkomst
Het contract dat een franchisegever met zijn franchisenemers sluit voor een bepaalde periode, waarin de franchisenemer de formule mag exploiteren

Franchising
"Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers."

"Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers."

Geheimhouding
Gegevens die een franchisenemer ontvangt over de franchisegever en zijn formule tijdens de contractonderhandelingen dan wel tijdens de exploitatie van de formule dienen geheim te blijven voor derden

Groepsvrijstellingsverordening
Op Europees niveau geven de EG-groepsvrijstellingsverordeningen aan onder welke voorwaarden samenwerkingsverbanden toegestaan zijn. Het EG recht kent thans een groepsvrijstelling voor o.a. exclusieve distributie- en afnameovereenkomsten en franchiseovereenkomsten

Handboek
Het begeleidingsboek (naslagwerk) dat een franchisegever zijn franchisenemer(s) ter beschikking stelt. Het handboek bevat de knowhow (regels, voorschriften e.d.) die nodig is voor een verantwoorde exploitatie van de formule. Doel is niet alleen te fungeren als naslagwerk maar ook om de uniformiteit van de formule naar buiten toe te bevorderen

Handelsnaam
De naam van de formule waaronder de formule naar buiten toe opereert. De handelsnaam behoort te zijn vastgelegd en is eigendom van de franchisegever

Horizontale samenwerking
Samenwerking tussen bedrijven, op gelijk niveau actief in dezelfde branche

Inkoop
Inkoop van goederen en/of diensten geschiedt vaak door franchisegever. Zie ook bij afnameverplichting

Keurmerk
NFV-leden maken deel uit van de kwalitatieve top van franchisend Nederland. De NFV verleent dit kwaliteitslabel aan franchisegevers die voldoen aan de gestelde voorwaarden

Knowhow
De kennis die de franchisegever de franchisenemer ter beschikking stelt voor het succesvol exploiteren van zijn onderneming

Marketing
Het opstellen van plannen voor de vergroting of de handhaving van de afzet

Mededingingswet
Concurrentiebepalingen opgelegd door de overheid

Mediation
Geschillenbesleching/bemiddeling

Merkrecht
Wettelijke bepalingen betreffende het verkrijgen, instandhouden en beëindigen van het recht op een merk

Modelovereenkomst
Het belang van goede, duidelijke en evenwichtige afspraken in de franchiseovereenkomst zal duidelijk zijn. Onze NFV-modelovereenkomst voorziet daarin en voldoet aan de laatste wetgeving. Is verkrijgbaar op CD-Rom

Multi-unit franchise
Franchise waarbij dezelfde franchisenemer met meerdere franchisegevers een franchiseovereenkomst heeft gesloten

NFV
De NFV is de overkoepelende belangenorganisatie van franchisegevers in Nederland. De belangrijkste doelstelling is het bevorderen van een evenwichtige en bonafide ontwikkeling van franchise

Non-concurrentiebeding
De strekking van een non-concurrentiebeding is dat het de franchisenemer niet is toegestaan om gedurende één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst in zijn vestigingspunt (van waaruit hij zijn onderneming exploiteerde) een soortgelijke onderneming, in dezelfde branche, te exploiteren

Netwerk
De keten van franchiseondernemingen, behorend bij een formule

Opleiding
De scholing die door een franchisegever aan de franchisenemer gegeven wordt

Opzegging
Wijze van beëindiging van het franchisecontract

Pilotvestiging
Een vestiging van waaruit de franchisegever zijn formule voortdurend test op het gebied van (nieuwe) producten, presentatie, winkelinrichting, software etc.

Postcontractueel non-concurrentiebeding
Zie bij non-concurrentiebeding

Praktijkgids Franchising
De Praktijkgids Franchising (uitgave van de NFV) bevat een praktijkgerichte, brede oriëntatie op franchising in Nederland. Voor iedereen die bij franchising betrokken is als adviseur of franchising als samenwerkingsvorm overweegt: een onmisbare leidraad voor succesvolle franchising

Prognose
Toekomstverwachtingen voor het product/assortiment van de franchisegever

Prijzen, vaste
Afgesproken prijs voor artikelen in een keten van ondernemingen. Het voorschrijven van vaste verkoopprijzen door franchisegever is verboden, slechts adviesprijzen zijn geoorloofd

Raad, Franchiseraad
Deze Raad vertegenwoordigt de franchisenemers in het overleg met franchisegever. De wijze waarop dat gebeurt is vastgelegd in een reglement waarin opgenomen zijn de taken, werkwijze en bevoegdheden

Rayon
Het doorgaans exclusieve gebied waarin een franchisenemer de formule exploiteert

Uniforme uitstraling
Eén van de belangrijkste elementen van franchise is de uniforme uitstraling van de formule. Iedere franchisenemer zal zich hieraan dienen te houden

Vereniging van Franchisenemers
Een vereniging met als doel het behartigen van de belangen van de franchisenemers in hun relatie tot de franchisegever

Verticale samenwerking
Samenwerking tussen bedrijven actief op een verschillend niveau in dezelfde bedrijfskolom

Zelfstandig ondernemerschap
Franchisenemers zijn zelfstandige ondernemers in een formule, dit in tegenstelling tot de filiaalhouders. Dit zelfstandig ondernemerschap is een essentieel element van franchise

ZZP (Zelfstandige Zonder Personeel)
Een ZZP-er is een ondernemer zonder personeel en kan uiteraard ook franchisenemer zijn. Het begrip ZZP-er is van belang in de discussie met de belastingdienst en het UWV, welke beiden nogal eens de neiging hebben ZZP-ers te beschouwen als werknemers in loondienst.

Cosly.com