Cosly.com

NFV Erkend lid - Gecertificeerd lid


Het voeren van het NFV-lid logo is voorbehouden aan leden-franchisegevers en geassocieerde leden van de NFV. Franchiseorganisaties die beantwoorden aan alle hier genoemde criteria komen voor het NFV-lidmaatschap in aanmerking.

Er moet sprake zijn van:
 • een duidelijk ontwikkelde formule, die minimaal twee jaar op franchisebasis functioneert
 • er dient tenminste een succesvolle pilotvestiging operationeel te zijn
 • de franchisegever dient minimaal twee franchisevestigingen te exploiteren
 • de franchiseorganisatie moet gevestigd zijn in Nederland
 • merknaam c.q. handelsnaam dienen gedeponeerd te zijn
 • de inhoud van de franchiseovereenkomst draagt goedkeuring van de NFV
 • gedetailleerde instructies zijn vastgelegd in een handboek
 • de franchisegever hanteert naar mening van de NFV acceptabele financiele voorwaarden als entreegeld, franchisefee en reclamebijdragen
 • leden-franchisegevers onderschrijven de Europese Erecode inzake Franchising en hanteren deze gedragsregels in de praktijk
 • de franchiseorganisatie biedt kandidaat-franchisenemers voldoende schriftelijke voorinformatie, zoals omschreven in de Europese Erecode inzake Franchising
 • er is een profielschets voor franchisenemers
 • een acceptabel ondernemersinkomen
 • voortdurende ondersteuning en begeleiding van de franchisenemers.
 • overdracht van know-how
 • een handboek 
 • goed geregelde communicatie
 • voortdurend onderhoud en ontwikkeling van de formule
   
Voorafgaand aan een toetreding tot Erkend lid zal de Commissie Leden een bedrijfsbezoek houden.
Contracten van leden worden 5-jaarlijks hertoetst.

Algemeen
Er moet sprake zijn van business format franchising, d.w.z. overdracht van know-how, ondersteuning en begeleiding van de franchisenemers op diverse terreinen van de bedrijfsvoering.

NFV gecertificeerd lidmaatschap
Formules die 10 jaar of meer als formule actief zijn, kunnen in aanmerking komen voor het "NFV gecertificeerd lidmaatschap".

Naast bovengenoemde eisen, zal dan voldaan moeten worden aan de volgende voorwaarden:
 • Formule bestaat langer dan 10 jaar waarvan > 5 jaar als NFV-lid
 • er is in ieder geval regionale dekking, doch bij voorkeur landelijke dekking
 • de communicatie tussen franchisegever en de franchisenemers is goed geregeld, bij voorkeur door middel van een Franchise Raad dan wel een Franchisenemersvereniging
 • er bestaat een opleidings / scholingsplan
 • formule heeft een bovengemiddelde naamsbekendheid
 • in kader financiële toets dient aanvrager:
  Een solide solvabililteit, rentabiliteit en liquiditeit te hebben (recente jaarrekening overleggen), in ieder geval dient het eigen vermogen als ondergrens tweemaal de fee-inkomsten te bedragen. Franchisenemers dienen gemiddeld een inkomen te genereren dat gelijk is aan of hoger is dan een gewaardeerd ondernemersloon
  passend bij de branche plus 25% (methode benchmark, overleg franchiseraad of bestuur, verklaring accountant, inzage in jaarrekeningen).

Cosly.com