Cosly.com

Lid worden van de NFV


De lidmaatschapsprocedure is verdeeld in een aantal stadia. Hierbij een toelichting per stadium:

1. Aanvrager
Alle aanvragers worden vermeld in onze digitale nieuwsbrief, welke maandelijks naar alle leden wordt verstuurd. Leden hebben dan 14 dagen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Aan de kandidaat-leden wordt een entreebijdrage gevraagd van € 750,-  exclusief BTW, als tegemoetkoming in de administratieve en juridische kosten (o.a. toetsing van de franchiseovereenkomst). Na ontvangst van deze entreebijdrage wordt de lidmaatschapsprocedure in gang gezet.

2. Aspirant lid
De procedure tot Erkend lidmaatschap neemt enige tijd in beslag. In de tussenliggende periode wordt uw aanvraag, indien de Ledencommissie positief beslist, gehonoreerd met het Aspirant-lidmaatschap. Als Aspirant-lid maakt u gebruik van alle NFV-faciliteiten met uitzondering van het stemrecht tijdens ledenvergaderingen en gebruik van het NFV-logo.

3. Erkend lid
Aan het  Erkend lidmaatschap worden voorwaarden gesteld. Zo dient u gedurende tenminste twee jaar uw zakelijk concept in tenminste één testzaak in Nederland te hebben toegepast (of doen toepassen), moet uw netwerk uit tenminste twee franchisenemers bestaan en dient er naar het oordeel van het bestuur van onze vereniging een redelijke mate van zekerheid te bestaan ten aanzien van de continuïteit van uw organisatie. Ook dient u de Europese Erecode inzake Franchising te onderschrijven, hetgeen (mede) uit de inhoud van uw franchiseovereenkomst moet blijken.

4. Gecertificeerd lidmaatschap
Formules die 10 jaar of meer als franchiseformule actief zijn en al 5 jaar lid zijn van de NFV kunnen in aanmerking komen voor het Gecertificeerd lidmaatschap. Hiervan is sprake indien aan een aantal extra voorwaarden is voldaan.

Voor het aanvragen van het lidmaatschap van de NFV: U kunt uw gegevens invullen in de rechterkolom of het aanvraagformulier downloaden

Download de lidmaatschapsvoorwaarden van de NFV. 


Lidmaatschapsvoordelen

 • Deelname aan ledenbijeenkomsten zoals themadagen, workshops, seminars. Unieke gelegenheden om contacten te leggen met medefranchisegevers en adviseurs.
 • Toetsing en goedkeuring van uw franchiseovereenkomst (eenmalige bijdrage).
 • Periodieke (vijfjaarlijkse) toetsing van uw franchiseovereenkomst (gratis).
 • Uw formule en bedrijfsprofiel vermeld op de NFV-site op meerdere plaatsen. Een probaat middel om kandidaat franchisenemers te werven.
 • Link naar uw eigen site.
 • Gratis ontvangst van door NFV uitgegeven boeken
 • Ontvangst digitale nieuwsbrieven.
 • Toezending van een lidmaatschapsbord t.b.v. uw showroom/receptie.
 • Vermelding lidmaatschap in de Nationale Franchisegids
 • Korting op de standhuur van de beurs Onderneem 't.
 • Op verzoek toezending van teksten van lezingen.
 • Inzage in franchiseliteratuur, onderzoeksrapporten en scripties in de NFV bibliotheek.
 • Juridische adviezen van algemene aard.
 • Door het keurmerk van de NFV doet u aan business format franchising waarbij de EG-verordening 330/2010 inzake Groepsvrijstelling voor Verticale overeenkomsten van toepassing is.

Bovenstaande is in de contributie inbegrepen.

Contributies

Contributie voor het verenigingsjaar 2017 bedraagt per jaar excl. BTW:

a) t/m 25 franchisevestigingen € 1.815,-
b) 26 t/m 50 franchisevestigingen € 1.970,-
c) 51 t/m 75 franchisevestigingen € 2.070,-
d) 76 t/m 100 franchisevestigingen € 2.555,-
e) meer dan 100 franchisevestigingen € 3.080,-
Aspirant-Leden € 1.815,-
Entreegeld (t.b.v. toetsing) €    750,-

De huidige contributiestructuur kent een uitzondering:

 1. Een formulehuis met meerdere formules in hetzelfde segment betaalt slechts voor 1 formule de volledige contributie, zoals ieder jaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De tweede formule betaalt 780 euro per jaar, naast uiteraard eenmalig de entreefee van 750 euro.

Naast het lidmaatschap voor franchiseorganisaties kent de NFV een geassocieerd lidmaatschap voor (rechts-)personen die zich beroepsmatig bezighouden met advisering en financiering van franchisegevers en franchisenemers. Het geassocieerd lidmaatschap van deze adviseurs wordt verleend op grond van hun bewezen franchisekennis, ervaring en functie.

Contributie voor geassocieerde leden voor het verenigingsjaar 2017 bedraagt per jaar excl. BTW:

a) t/m 5 medewerkers € 1.815,-
b) 5 t/m 25 medewerkers € 2.345,-
c) meer dan 25 medewerkers € 3.080,-
d) entreefee (eenmalig) €    750,-

Opzeggen lidmaatschap NFV
Opzegging van het lidmaatschap  van de NFV dient aangetekend, met bericht van ontvangst, te geschieden en is uitsluitend mogelijk tegen het einde van het lopende kalenderjaar met in achtneming van een termijn van tenminste 3 (drie) maanden. Een opzegging , gedaan met een kortere termijn , wordt geacht te zijn gedaan tegen het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

Statuten Nederlandse Franchise Vereniging

Cosly.com